Šta je Franšizing?

Franšizing je oblik poslovnog udruživanja u kome jedno pravno lice drugom pravnom licu daje za određeni period i plaćanje:

  • Pravo na upotrebu imena trgovačkog brenda i patenta,
  • Ključne komponente poslovnog sastava (oprema, nameštaj, korporativni identitet, software i dr.),
  • Pravo da prodaje trgovačku robu ili vrši usluge,
  • Trgovačka roba,
  • Know-How (obuhvata celokupno sve nepatentirane praktične informacije),
  • Franšizni priručnik (upute za rad, poslovnik, razne obrasce dokumenata),
  • Edukaciju,
  • Potporu pre i posle otvaranja franšize (pomoć kod izrade poslovnog plana, plan poslovanja (marketinga) i prodajnih aktivnosti, oprema poslovnih prostora, biranje kadrova, marketinških aktivnosti i ostalih aktivnosti),
  • Konstantan razvoj i poboljšanje poslovanja.

Franšizing po definiciji iz Evropskog franšiznog Kodeksa

Franšizno poslovanje je sistem trgovanja dobrima i/ili uslugama, i/ili tehnologijom koje se bazira na bliskoj i stalnoj saradnji, legalno i finansijski između samostalnih kompanija vlasnika franšize i njegovih pojedinačnih korisnika franšize gde vlasnik garantuje svojim korisnicima pravo i uzima na sebe obavezu da će voditi posao u skladu s konceptom franšize.

Pravo omogućuje i obavezuje pojedinačnog korisnika franšize - primaoca franšize u zamenu za direktnu ili indirektnu finansijsku kompenzaciju da koristi zaštitno ime vlasnika franšize - davaoca franšize za proizvod ili uslugu, know-how, poslovne i tehnološke metode, proceduralni sastav i druga prava na proizvodno ili intelektualno vlasništvo uz stalno pružanje komercijalne i tehnološke pomoći unutar vremenski određenih okvira u pismenom franšiznom ugovoru koji se zaključuje između stranaka u ovu svrhu.